Standardy

Standardy zawodowe

W trybie art.175 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. obowiązuje tylko jeden standard opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2017 r. poz. 59 z dnia 1 września 2017r. „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

Uwaga:
W dniu 6 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.
www.infor.pl/akt-prawny/U61.2018.012.0000020,zarzadzenie-ministra-inwestycji-i-rozwoju-w-sprawie-rady-standardow-zawodowych-wyceny-nieruchomosci.html
Zgodnie z par. 2 zarządzenia:
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów standardów zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości, przegląd obowiązujących standardów zawodowych oraz przygotowywanie wytycznych dotyczących ich aktualizacji,
2) inicjowanie i przekazywanie Ministrowi propozycji regulacji prawnych związanych z wyceną nieruchomości.
2. Rada wykonuje zadania poprzez swoje komórki wewnętrzne.

 

Standardy wyceny

Standardy wyceny to dorobek środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.
Pierwsze standardy zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w maju 1995 roku a ostatnie wydanie ósme poszerzone ukazało się w czerwcu 2004 roku.
Począwszy od 2007 roku funkcjonują Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW PFSRM) jako zasady dobrej praktyki , normy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z §17 Statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członkowie zobowiązani są do przestrzegania standardów uchwalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych .

W skład Powszechnych Krajowych Zasady Wyceny wchodzą obecnie:

Krajowe Standardy Wyceny – Podstawowe (KSWP):
KSWP - Ogólne reguły postępowania.
KSWP Wartość Rynkowa - po zmianie uogn.

Krajowe Standardy Wyceny – Specjalistyczne (KSWS):
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw .
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych.

Noty Interpretacyjne  (NI):
NI    -        Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
NI    -        Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
NI    -        Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości,

Tymczasowe Noty Interpretacyjne (TNI) – tj. część standardów zawodowych z wydania VIII+ PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:
III.4      Zasady ustalania zużycia,
V.3      Wycena nieruchomości zabytkowych,
V.6      Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
V.8       Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej,
VI.1     Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Pełna informacja Komisji Standardów PFSRM, dotycząca Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny znajduje się na stronie :   
https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/13-standardy

Możliwość pobrania aktualnej wersji "Standardów" w formacie PDF znajduje się na stronie :  
https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania