Informacje i komunikaty

♦   Zarząd ŁSRM przypomina, iż na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze nieruchomościami jedynymi osobami uprawnionymi do sporządzania opinii o wartości nieruchomości są rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia do szacowania nieruchomości nadane w trybie tejże ustawy.
Art. 156.
1.  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Art. 174.

1.  Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
3.
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze nieruchomościami stwierdza również, że oprócz opinii o wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy nie będące operatem szacunkowym:
Art. 174.
3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Forma i treść operatu szacunkowego została na mocy przepisów ustawy o gospodarcze nieruchomościami określona w drodze rozporządzenia:
Art. 159.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości, sposoby określania wartości nieruchomości, wartości nakładów i szkód na nieruchomości oraz sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego…

Formę i treść operatu szacunkowego regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zawarte w rozdziale V rozporządzenia „Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego” w paragrafach  od § 55 do § 58.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje również rodzaje ustalanej przez rzeczoznawców majątkowych wartości:
Art. 150.
1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
1) określenia wartości rynkowej;
2) określenia wartości odtworzeniowej;
3) ustalenia wartości katastralnej;
4) (uchylony);
5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

W myśl jedynego obowiązującego, na podstawie art. 175 ust 1 w związku z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wszystkich rzeczoznawców majątkowych standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych, którym jest ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 04 stycznia 2010 r. standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1). Podstawę wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności stanowi wartość rynkowa (Pkt 2.2. standardu). Inne rodzaje wartości mogą być na zamówienie wierzyciela lub zamawiającego określone jedynie dodatkowo i wskazane w taki sposób (Pkt 2.3. standardu), aby nie mogły być błędnie rozumiane jako wartość rynkowa. W tym samym standardzie wskazane jest, iż wartość rynkową określa rzeczoznawca majątkowy (Pkt 2.3. standardu). Co więcej standard ten w kwestii definicji pojęć takich jak wartość rynkowa, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy odsyła do obowiązujących przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych (Pkt 2.1. standardu).

Taki stan prawny określa, iż:
1.  Jedynymi osobami uprawnionymi do sporządzania opinii o wartości nieruchomości, również dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, są rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.  Jedyną dopuszczalną formą sporządzenia takiej opinii jest operat szacunkowy, którego forma i treść określone są w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.  Podstawą wyceny dla celów zabezpieczenia wierzytelności jest wartość rynkowa nieruchomości.

 
♦   Zarząd ŁSRM informuje , że w dniu 3 stycznia 2014 r. w siedzibie Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi odbyło sie spotkanie Dyrekcji Wydziału z rzeczoznawcami majątkowymi, którzy sporządzają na zlecenie organu gminy operaty szacunkowe dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.
Powodem spotkania była budząca wątpliwości organu pierwszej instancji treść decyzji organu odwoławczego uchylających decyzje Prezydenta Miasta Łodzi wskazując na błędny sposób wyceny nieruchomości według jej stanu przed podziałem i po podziale.
Wypracowane stanowisko w formie protokołu ze spotkania w dniu 3 stycznia 2014 r. w zakładce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd

♦   Zarząd ŁSRM informuje, że został opublikowany bardzo ważny wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 2012 r. II CSK 369/11.
Wyciąg:
1. Przyjąć należy, co podkreśla także pozwany w odpowiedzi na skargę, że w kwestiach porównawczych nieruchomości wystarczy ich należyty opis czyli powierzchnia, przeznaczenie, stan prawny oraz inne cechy. Nie są jednak potrzebne dane identyfikacyjne, których ujawnienie wkraczałoby już w sferę zastrzeżoną tajemnicą zawodową rzeczoznawcy, o której mowa w art. 175 ust. 3 u.g.n. 
2. Do zweryfikowania poprawności operatu i opinii biegłego rzeczywista identyfikacja nieruchomości porównywanych nie jest wcale potrzebna
Pełna treść wyroku w załączniku.
 
♦   Zarząd ŁSRM informuje, że PFSRM skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące zachowania banków w związku ze zleceniem wykonywania operatów szacunkowych dla celów kredytowych.  UOKiK przyjął zawiadomienie i wszczął postępowanie wyjaśniające (pismo w załączeniu). W tej sprawie została także skierowana interpelacja poselska nr 32916 (pismo w załaczeniu)
 
♦   Rada Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości informuje, że od 2009 roku opracowywane są analizy rynku łódzkiego a od 2011 roku także pierścienia łódzkiego.
- Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
- Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
- Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
- Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na regionalnym rynku nieruchomości.
Wyciągi z analiz znajdują się w zakładce Download.